ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
16 มิ.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ท่าสะท้อน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
19 ก.พ. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดควนอุโบสถ -ถนนเอเชีย 41 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
19 ก.พ. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ -ซอยเหมืองแร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
28 ม.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสโรงสูบใน ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
14 ม.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเกาะรอม - บ้านไร่มุสลิม ดาวน์โหลดเอกสาร
296
27 พ.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกลูกรัง สายบ้านโกปอ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
02 พ.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางข้างละ 1 เมตร สายบ้านหัวควน - บ่อลูกรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
02 พ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหัวควน - บ่อลูกรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
300
17 ก.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเกาะรอม - บ้านไร่มุสลิม ดาวน์โหลดเอกสาร
297
17 ก.ย. 2563
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายถนนจันดีทุ่งใหญ่ -หน้าโรงเรียนบ้านควนลำภู ดาวน์โหลดเอกสาร
272
30 มิ.ย. 2563
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสโรงสูบนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
250
27 พ.ค. 2563
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฮาเล็ก พิศแลงาม ด้วยวิธีประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
233
27 พ.ค. 2563
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมณี แก้วหนู ดาวน์โหลดเอกสาร
249
29 เม.ย. 2563
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมเกียรติ เพ็งสกุล -บ้านนายริ่น จันทร์แจ่มศรี ดาวน์โหลดเอกสาร
234
29 เม.ย. 2563
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสโรงสูบใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
254
24 เม.ย. 2563
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาเทียมป่า - บ้านเขาพลูจวง ด้วยวิธีประกวดราคาอเเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
24 เม.ย. 2563
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะรอม-บ้านไร่มุสลิม หมู่ที่ 1, 2, 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
16 มี.ค. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวควน-บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 2, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
16 มี.ค. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกาศการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
231
21 ก.พ. 2563
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกาศการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
226
21 ก.พ. 2563
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลังเขา-บ้านกองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
06 ก.พ. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะรอม-บ้านควนทุ่งโถ๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
06 ก.พ. 2563
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
14 ม.ค. 2563
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
07 ม.ค. 2563
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
25 ธ.ค. 2562
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
06 ธ.ค. 2562
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
06 ธ.ค. 2562
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
28 ส.ค. 2562
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสระ-บ้านควนออก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
28 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16