ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ก.ค. 2562
2 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24
16 พ.ค. 2562
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 เม.ย. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 มี.ค. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 มี.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 มี.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 มี.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 มี.ค. 2562
9 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 ม.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจของนายกองคืการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ธ.ค. 2561
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก (เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและขำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ธ.ค. 2561
12 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
6
13 พ.ย. 2561
13 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 ต.ค. 2561
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 ต.ค. 2561
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ต.ค. 2561
16 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ก.ย. 2561
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลปริก พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ส.ค. 2561
18 ร้านค้าแต่ไม่ขาย..ชุมชนบ้านไสเทียม หมู่ที่ 3 ตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 ก.ค. 2561
19 ร้านค้าแต่ไม่ขาย..ชุมชนบ้านสรนางมโนราห์ หมู่ที่ 5 ตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 ก.ค. 2561
20 โครงการการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลปริก...คัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 ก.ค. 2561
21 โครงการการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลปริก..ลดปริมาณขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 ก.ค. 2561
22 คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ก.ค. 2561
23 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
05 เม.ย. 2561
24 คำสั่งแบ่งมอบหมายงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ก.พ. 2561
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ธ.ค. 2560
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง แต่งตั้งกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 ธ.ค. 2560
27 ประกาศองคการบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใด้ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 พ.ย. 2560
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 พ.ย. 2560
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
17 พ.ย. 2560
30 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7